+31 (0) 186 785 743 [email protected]
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Athilex BV – Rontgenstraat 14 – 3261LK – Oud-Beijerland – Holland.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ATHILEX B.V

 

 1. Door ondertekening van een bestelbon, of door gelijk andere wijze van opdracht verlening aanvaardt de klant alle onderstaande voorwaarden. Bij eigen of door de klant aangepaste voorwaarden zullen onze voorwaarde leidend en overtreffend zijn.
 2. Klachten aan zichtbare gebreken dienen direct/onmiddellijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen gemeld worden door de koper aan Athilex BV. Dit moet gedaan worden via aangetekende weg naast andere wegen zoals per email.

Klachten aan verborgen gebreken dienen via aangetekende weg en binnen zeer korte tijd na vaststelling hiervan gemeld worden. Athilex BV zal in afwijking van wetgeving ter zake niet geacht worden de verborgen gebreken gekend te hebben en dus ook niet instaan voor de gevolgen hiervan.  De goederen worden verzonden op risico van de koper die ze desgevallend behoorlijk zal laten verzekeren. 

3.De garantie op alle door Athilex BV aan wederpartij geleverde zaken is steeds beperkt tot de daarop rustende fabrieksgarantie van de leverancier van Athilex BV. Wanneer er voor vaststelling van een gebrek op grond waarvan garantie is uitgesloten onderzoekskosten worden gemaakt zijn deze kosten

voor rekening van de koper.  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van ondeskundigheid of volgens onjuist gebruik en installlatie, behoudens onze grove schuld en opzet. 

 1. De aansprakelijkheid voor Athilex bij aan derden geleverde producten of diensten gaan niet verder dan de aansprakelijkheid die onze leverancier heeft ten aanzien deze producten of diensten. Onze aansprakelijkheid is tevens te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor Athilex verzekerd is. 
 2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Niet voor vergoeding in aanmerking komt
 3. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst
 4. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. C. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat

(mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

 1. Aangeboden levertijden zijn niet bindend, deze worden als zuivere inlichting genoteerd. De koper zal uitdrukkelijk afzien van elke vordering tot elke mogelijke vergoeding indien de levertermijn niet gehaald kan worden. Opgelopen vertraging zal geen enkel motief kunnen zijn om de levering van goederen te weigeren of om het contract te annuleren.
 2. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopsprijs vermeerderd met de kosten en interesten. De koper erkent ten laatste op het moment van de levering van goederen in kennis gesteld te zijn door Athilex BV van deze clausule van eigendomsvoorbehoud.
 3. Offertes met condities en prijsstellingen hebben een indicatief karakter en zijn niet bindend tenzij door Athilex BV anders is aangegeven. De verkoop is niet eerder geldig dan vanaf het moment van materiele ondertekening van de bestelling gekoppeld aan alle besproken modaliteiten van verkoop zoals betaling van voorschot.
 4. Facturen verstuurd door Athilex BV zijn zonder aftrek en steeds in EURO betaalbaar binnen de 8 dagen vanaf factuur datum te Oud-Beijerland, behoudend andersluidende schriftelijke bepalingen. Bij niet betaling op de vastgestelde vervaldag begint onmiddellijk de interest te lopen van 12% op jaarbasis en word een verhoging van 12% op het factuurbedrag aangerekend voor incasso en administratiekosten zonder dag er een ingebrekestelling nodig is. Deze clausule is ook toepasselijk als er wissels getrokken worden. Daarenboven, de vergoeding van alle vertraging in de betaling ontstane invorderingskosten, met een minimum van 10% van de hoofdsom of het onbetaald gebleven saldo ervan, dit bedrag zal evenwel niet lager zijn dan 500.00 Euro.
 5. Indien de klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen.
 6. Voor alle Facturen onder 250,- Ex BTW word er forfaitair 12,50 Euro administratie kosten aangerekend.
 7. Bij elke levering ongeacht de verkoopwaarde onderhevig aan tijdsrestricties word een toeslag gerekend. Tijdsrestrictie dagdeel, voor of namiddag toeslag van Euro 75,- bovenop de richtprijs. Voor alle leveringen ongeacht de verkoopwaarde is een maximumtijd ( aankomst – vertrek ) voor het wachten laden en lossen verdisconteerd op basis van 20 minuten voor de 1ste pallet en daarbij 3 minuten per elk volgende pallet met een maximum van van 2.5 uur per complete lading.  Bij overschrijding van deze tijden, ongeacht de oorzaak of verantwoording, zal een bijkomende vergoeding van Euro 20,- per elke gestarte 15 minuten teweegbrengen met een maximum van 100,- Euro per uur en 850,- EURO per dag.  Aan te rekenen aan de opgegeven richtprijs. 
 8. Uitvoering van bestelling mogen geweigerd worden zo de vorige leveringen niet betaald werden zonder dat de koper hiervoor in gebreke dient gesteld te worden. Niet betaling op vervaldag breng rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid mee van alle nog openstaande rekeningen. Eventuele gesloten verkopen mogen door Athilex in dit geval als ontbonden beschouwd worden met forfaitaire schadevergoeding van 20% ten laste van de koper.  
 9. Indien de koper toegelaten wordt te betalen door afkorting hetzij door de geaccepteerde wissels hetzij op een andere manier zullen in geval van wanbetaling of in geval van protest van deze wissels, alle nog openstaande rekeningen ineens van van rechtswege opeisbaar zijn zonder dat nog in ingebrekestelling nodig is. Dit is zonder enige nadelige erkentenis van Athilex BV.
 10. Alle inning en protestkosten van aanvaarde of niet aanvaarde wissels, post ontvangkaarten en andere zijn laste van de koper. Het aanbieden van wissels verandert de plaats van betaling niet.
 11. Athilex BV is niet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ons aan derden geleverde zaken of producten
 12. Indien het vertrouwen van Athilex BV in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper, een negatief advies van een kredietbeoordelaar en/of aanwijsbare gebeurtenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Athilex BV zich het recht om voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan op de schorten. Van de koper geschikte waarborgen en/of contante betaling te eisen.

Indien de koper weigert hierop in te gaan behoudt Athilex BV zich het recht voor de gehele bestelling of een deel ervan te annuleren. In dit geval is de koper gehouden tot betaling van een schade vergoeding zoals verder in de algemene voorwaarden bepaald.

 1. Annulering van een bestelling door de koper zal aanleiding geven tot een onherleidbare en op voorhand begrootte schadevergoeding van 25% van de prijs van bestelling. Behoudens indien de goederen op maat besteld werden voor de koper en zij in hoofdzaak alleen hem dienstig zijn in welk geval Athilex BV het recht zal hebben een extra schade vergoeding van 50% op de prijs te voorzien.
 2. In geval van betwisting zijn enkel Nederlandse rechtbanken bevoegd. De verkoper aanvaard geen andere rechts machten die eventueel in voorwaarden van de koper zouden vermeld zijn.

 

 

 

 

 

 

Translate »