+31 (0) 186 785 743 [email protected]
Selecteer een pagina

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Athilex B.V.

versie december 2021  ( Pagina 1-6 )

General terms and conditions of sale and delivery Athilex B.V.

version december 2021 ( Page 7-11)

Conditions générales de vente et de livraision Athilex B.V.

version décembre 2021 ( Numero de page 12-17)

 

Artikel 1 – Algemeen

 

 1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leveringsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

 

 1. Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen/offertes en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
 • Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax, e-mailbericht, elektronisch tekstbericht (sms/Whatsapp-bericht) of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
 • De opdrachtnemer: Athilex B.V. statutair gevestigd te Röntgenstraat 14 (3261 LK) Oud-Beijerland en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 80158935, BTW nummer: NL861571423B01, W: athilex.com, E: [email protected];
 • De opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
 • Dienst: de aanneming van werk.

 

Artikel 2 – Aanbieding

 

 1. Alle offertes worden tot uiterlijk een werkdag (1) na offertedatum gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. Bij latere acceptatie dan voornoemde termijn, kan door de opdrachtgever geen beroep worden gedaan op specifieke toezeggingen uit de vervallen offerte. Na genoemde termijn krijgt de offerte/aanbieding het karakter van een vrijblijvende offerte. De opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.

 

 1. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke verschrijvingen in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.

 

 1. Gelet op de aard van het product en de verschillende mogelijkheden in volume, lengte, kleur et cetera zijn alle aanbiedingen en producties bij benadering en onderhevig aan een afwijkingspercentage van 10%.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

 

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer. Indien de overeenkomst wordt aangegaan via de officiële webshop van opdrachtnemer, komt deze tot stand op het moment dat de bevestiging van de order per e-mail aan de opdrachtgever is verzonden.

 

 1. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

 

 1. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

 1. Indien de opdrachtgever bepaalde product-specifieke instructies aan de opdrachtnemer verstrekt in het kader van de overeenkomst, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: lengte, omvang, vorm, eigenschap, kleur dan is die instructie van de opdrachtgever leidend in de uitvoering van de overeenkomst. Eventuele onjuist verstrekte producteigenschappen komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Dergelijke op maat vervaardigde producten worden onherroepelijk afgenomen (met inachtneming van het meerdere dat is geproduceerd ingevolge het afwijkingspercentage als genoemd in artikel 2.4) en zijn nimmer vatbaar voor retour.

 

 1. De opdrachtnemer kan onder omstandigheden bij grotere volumes een afroepovereenkomst aangaan met de opdrachtgever. Voor de afroepovereenkomst gelden naast de onderhavige algemene voorwaarden ook specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de afroep, de termijn waarbinnen de totale levering dient te zijn afgenomen door de opdrachtgever en door hem te zijn betaald. De opdrachtnemer draagt gedurende de afroep het risico van prijsstijgingen in de productie/materiaalkosten tot 8% van de oorspronkelijk overeengekomen (stuk)prijs. Bij een prijsstijging van 8% of meer is de opdrachtnemer gerechtigd de gehele afroepovereenkomst te herzien door middel van een herberekening waarbij de opdrachtgever eventueel een aanvullend bedrag aan de opdrachtnemer verschuldigd is.

 

Artikel 4 – Prijs

 

 1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

 

 1. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de (kost)prijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig tussentijds in lijn te brengen met de prijsstijgingen en aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

 1. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

 

 1. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

 

 1. De verpakking is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de producten worden geleverd door middel van Europallets dan dient de opdrachtgever deze aan opdrachtnemer te retourneren/te ruilen. Bij het uitblijven daarvan worden de palletkosten bij opdrachtgever in rekening gebracht. Alle overige verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen.

 

 1. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de opdrachtnemer daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

 

 1. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/ installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in artikel 7 zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.


Artikel 5 – Tekeningen berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.; intellectuele eigendommen

 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts indicatief voor de opdrachtnemer en onderworpen aan afwijkingen.

 

 1. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

 

Artikel 6 – Levertijd

 

 1. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
 1. De dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 2. De dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen e.d.;
 3. De dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 4. De dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

 

Indien een leveringsdatum respectievelijk -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum respectievelijk het einde van de leveringsweek. Voor alle leveringstermijnen geldt dat deze bij benadering zijn.

 

 1. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde (werk)omstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig of niet juist worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarover informeren. Vertraging in de levering als bedoeld in dit artikel kwalificeert als overmacht conform artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

 

 1. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

 

 1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan zes maanden bedraagt of volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan zes maanden zal bedragen. De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding of mededeling de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van het voor het product reeds betaalde gedeelte van de prijs. Iedere overige vorm van schadevergoeding is uitdrukkelijk uitgesloten. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging om de opdrachtnemer te verplichten tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Indien om welke reden dan ook de opdrachtgever niet in staat is de producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de opdrachtnemer, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de opdrachtgever de goederen tijdelijk opslaan tegen een minimale vergoeding van 5% van de orderwaarde, respectievelijk EUR 15 per palletplaats. Ongeacht de duur van de opslag wordt deze vergoeding telkens per volle kalenderweek berekend en de opdrachtgever is dat bedrag in zijn geheel aan de opdrachtnemer verschuldigd. Ten aanzien van de opslag gelden de bepalingen inzake de risico- en eigendomsovergang van artikel 8 onverminderd.

 

 1. De planning van de levering geschiedt in overleg. Indien de opdrachtnemer het transport verricht doet zij dit in opdracht en voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de goederen te allen tijde fysiek in ontvangst te (laten) nemen en direct te controleren conform artikel 7. Indien (er geen vertegenwoordiger van) opdrachtgever aanwezig is voor de levering of indien de opdrachtgever instructies verstrekt ter zake een onbeheerde aflevering, komt dat volledig voor risico van opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Keuring en reclame

 

 1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen een (1) werkdag na de levering als bedoeld in artikel 6 lid 3. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

 

 1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na de levering aan opdrachtnemer kenbaar te gemaakt, door middel van i) een aantekening op het ontvangstbewijs en ii) door middel van het verzenden van digitale foto’s en een omschrijving van de gebreken

 

 1. In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

 

 1. Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

 

Artikel 8 – Risico en eigendomsvoorbehoud

 

 1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. 6 lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, ook indien het product nog ten behoeve van de opdrachtgever in opslag is bij opdrachtnemer, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 1. Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 6 lid 3 gestelde omtrent levering en risico, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

 

 1. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever/de curator zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

 

Artikel 9 – Betaling

 

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de volledige betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen acht (8) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst/factuurdatum, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen na levering volgens artikel 6 lid 3. Indien de opdrachtnemer gegronde redenen heeft voor twijfel aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever en/of om andere redenen meent dat een vooruitbetaling in dit geval gerechtvaardigd is (bijvoorbeeld: een nieuwe relatie, afwijkende bestelling, onduidelijkheid over de identiteit van de opdrachtgever, signalen uit de markt, et cetera), kan de opdrachtnemer (een deel van) de hoofdsom op voorhand in rekening brengen.

 

 1. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht. Daarbij geldt de betalingstermijn zoals deze op de factuur is vermeld.

 

 1. Alle betalingen dienen zonder enige opschorting, aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.

 

 1. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

 1. Indien de opdrachtnemer bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het besluit voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal EUR 40 en maximaal EUR 6.775.

 

 1. De opdrachtgever die gebruik maakt van tijdelijke opslag als bedoeld in artikel 6.6 en 8.1 blijft verplicht tot betaling van de prijs op het in artikel 9 lid 1 vermelde tijdstip.

 

Artikel 10 – Garantie

 

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes (6) maanden na de levering volgens artikel 6 lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

 

 1. Onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van zes (6) maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra twaalf (12) maanden na de levering van het product volgens artikel 6 lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra achttien (18) maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.

 

 1. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van zes (6) maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van zes (6) maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra twaalf (12) maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

 

 1. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.

 

 1. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 2. De niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
 3. Normale slijtage;
 4. Montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
 5. De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 6. In overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 7. Materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
 8. Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
 9. Door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

 

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

 

 1. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

 

 1. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen en/of producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/ producten eigendom van de opdrachtnemer.

 

 1. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen, met dien verstande dat de opdrachtnemer zijn eventuele aansprakelijkheid doorlegt aan zijn leveranciers/producenten. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit artikel 10 is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.

 

 1. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,
 2. a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of
 3. b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs.

Ongeacht de keuze voor sub a of sub van dit artikel is iedere vordering van de opdrachtgever tot (aanvullende/vervangende) schadevergoeding uitgesloten.

 

 1. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet of onjuiste levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.

 

 1. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:

– schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;

– beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

 

 1. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

 

 1. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

 

Artikel 12 – Overmacht

 

 1. De leveringstermijn als bedoeld in artikel 6 wordt verlengd met de periode, gedurende welke de opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

 1. Van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer is sprake indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, een pandemie of epidemie, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, plotsteling gebrek aan personeel, beperkingen in het transport, onjuiste leveringen en/of productie, alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden, van wie de opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de opdrachtnemer ontstaan.

 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

 

 1. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

 

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4 is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 14 – Specifieke bepalingen voor een overeenkomst op afstand

 

 1. De opdrachtnemer heeft de mogelijkheid haar producten via een officiële webshop aan te bieden. De producten worden uitsluitend aangeboden in de relatie B2B. Om die reden kunnen de prijzen op de website worden vermeld exclusief BTW. Uitsluitend partijen die als onderneming opereren kunnen een overeenkomst op afstand met de opdrachtnemer sluiten.

 

 1. De bepalingen van het consumentenrecht inzake overeenkomsten op afstand zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien de opdrachtgever een overeenkomst op afstand aan gaat en daarbij product specifieke eigenschappen onderdeel heeft gemaakt van de overeenkomst wordt de overeenkomst onherroepelijk en is ieder recht op retour / ontbinding uitgesloten, verwezen zij naar artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15 – Geschillen

 

Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen, zullen worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de opdrachtnemer te allen tijde bevoegd zijn.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General terms and conditions of sale and delivery Athilex B.V.

version december 2021

 

 

 

 

Article 1 – General

 

 1. All quotations are made subject to the declaration of applicability of these general terms of delivery, both to the quotation and its acceptance and to the agreement thus concluded.
 2. If these terms and conditions form part of offers/quotations and agreements for the performance of deliveries and/or services by the Contractor, all provisions of these terms and conditions shall apply between the parties, insofar as they have not been deviated from by an explicit written agreement between the parties. Any reference by the Client to its own terms and conditions of purchase or otherwise is expressly rejected by the Translator.
 3. In these terms and conditions, the following terms shall have the following meanings:
 • Product: goods, as well as services, such as maintenance, advice and inspection;
 • In writing: by means of a document signed by both parties or by letter, fax, e-mail message, electronic text message (SMS/Whatsapp message) or any other technical means agreed upon by the parties;
 • The Contractor: Athilex B.V. having its registered office at Röntgenstraat 14 (3261 LK) Oud-Beijerland and registered in the Commercial Register under number: 80158935, VAT number: NL861571423B01, W: athilex.com, E: [email protected];
 • The Client: the person to whom the offer and/or order confirmation is addressed;
 • Service: the contracting of work.

Article 2 – Offer

 

 1. All quotations shall be maintained until no later than one working day (1) after the quotation date, unless the quotation states otherwise. In the event of acceptance later than the deadline, the Client cannot invoke specific commitments from the expired quotation. After the period, the offer/quotation shall take on the character of an offer without obligation. The Contractor is entitled to change and/or adjust the offer.
 2. Each quotation is based on performance of the contract by the Contractor under normal conditions and during normal working hours.
 3. Manifest errors or manifest clerical errors in the offer will not bind the Contractor.
 4. Given the nature of the product and the various possibilities in volume, length, color et cetera, all offers, and productions are approximate and subject to a deviation of 10%.

Article 3 – Agreement

 

 1. If the agreement is entered into in writing, it shall come into effect on the day the contract is signed by the Contractor or on the day the written order confirmation is sent by the Contractor. If the contract is entered into through the Contractor’s official web shop, it shall come into effect at the time the confirmation of the order is sent to the customer by e-mail.
 2. Additional work shall be considered to be anything which the Contractor, in consultation with the Client, whether recorded in writing or not, delivers and/or installs during the performance of the Agreement in excess of the quantities expressly laid down in the contract or the confirmation of the order, or which is performed in excess of the work expressly laid down in the contract or the confirmation of the order.
 3. Oral promises by and agreements with employees of the Contractor shall bind the Contractor only to the extent that they have been confirmed by him in writing.
 4. If the Client provides certain product-specific instructions to the Contractor under the contract, for example, but not limited to: length, size, shape, characteristic, color then that instruction from the Client shall be leading in the performance of the contract. Any incorrectly provided product characteristics shall be at the expense and risk of the Client. Such custom-made products shall be irrevocably purchased (taking into account the excess produced pursuant to the deviation percentage referred to in Article 2.4) and shall never be subject to return.
 5. Under circumstances, the Contractor may enter into a call-off agreement with the Client for larger volumes. In addition to these general terms and conditions, the call-off agreement shall also be subject to specific terms and conditions applicable to the call-off, the period within which the total delivery must be taken up by the Client and paid for by him. During the call-off period, the Contractor shall bear the risk of price increases in the costs of production/materials up to 15% of the originally agreed price (per item). In the event of a price increase of 15% or more, the Contractor shall be entitled to revise the entire call-off agreement by means of a recalculation in which the Client may owe the Contractor an additional amount.

Article 4 – Price

 

 1. The prices quoted by the Contractor shall be exclusive of value added tax and other government charges on sale and delivery and shall be based on delivery ex works in accordance with Incoterms applicable on the date of offer, except in so far as otherwise provided in these conditions. “Factory” shall mean the business premises of the Contractor.
 2. If, after the date of conclusion of the agreement, one or more of the (cost) price factors undergoes an increase – even if this is the result of foreseeable circumstances – the Contractor shall be entitled to bring the agreed price into line with the price increases and to pass it on to the Client.
 3. The agreement shall include the authority of the Contractor to charge separately for additional work performed by him, as soon as the amount to be charged is known to him. For the calculation of additional work, the rules given in paragraph 1 and paragraph 2 of this article apply accordingly.
 4. Cost estimates and plans shall not be charged separately, unless otherwise agreed. If the Contractor must make new drawings, calculations, descriptions, models or tools, etc. for any repeat orders, costs will be charged.
 5. Packaging is not included in the price and will be charged separately. If the products are delivered by means of Europallets, the customer must return/exchange these to the Contractor. If this does not take place, the pallet costs will be charged to the customer.

All other packaging materials will not be returned.

 1. The costs of loading and unloading and of transport of raw materials, semi-finished products, models, tools and other items made available by the Client are not included in the price and will be charged separately. The Contractor for this purpose shall be considered an advance payment at the expense of the Client.
 2. If the Contractor has agreed to assemble/install the product, the price shall be calculated including assembly/installation and operative delivery of the product at the place specified in the offer and including all costs, except those not included in the price according to the preceding paragraphs or those mentioned in article 7. Costs incurred due to unworkable weather will be passed on.

 

Article 5 – Drawings, calculations, descriptions, models, tools, etc.; intellectual property

 

 1. Information contained in catalogs, illustrations, drawings, statements of size and weight, etc. is only indicative for the Contractor and subject to deviations.
 2. The offer issued by the Contractor, as well as the drawings, calculations, software, descriptions, models, tools, etc. made or provided by him, will remain his property, even if costs have been charged for them. The intellectual property rights to the information contained in the above or on which the manufacturing and construction methods, products, etc. are based will remain the exclusive property of the Contractor, even if costs have been charged for them. The Client warrants that, except for the performance of the agreement, the said information will not be copied, shown to third parties, disclosed or used other than with the written permission of the Contractor.

Article 6 – Delivery Time

 

 1. The delivery period shall commence at the later of the following times:
 2. The day of conclusion of the agreement;
 3. The day of receipt by the Contractor of the documents, data, permits, etc. necessary for the execution of the order;
 4. The day of the completion of the formalities necessary for the commencement of work;
 5. The day of receipt by the Contractor of the amount required by the Agreement to be paid in advance prior to the commencement of work.

 

If a delivery date or week has been agreed, the delivery period shall be the period between the date of conclusion of the agreement and the delivery date or the end of the delivery week, respectively. All delivery dates are approximate.

 1. The term of delivery is based on the circumstances (including work circumstances) prevailing at the time the agreement is entered into and on timely delivery of the materials ordered by the Contractor for the performance of the work. If a delay occurs through no fault of the Contractor’s own as a result of a change in the aforementioned work or other circumstances or because materials ordered in time for the performance of the work are not delivered on time or are delivered incorrectly, the delivery period will be extended to the extent necessary. The Contractor shall inform the employer accordingly. Delay in delivery as referred to in this article shall qualify as force majeure in accordance with article 12 of these general terms and conditions.
 2. With regard to the delivery period, the product will be deemed to have been delivered when it is ready for testing, if testing in the premises of the Contractor has been agreed, and in other cases when it is ready for dispatch, all this after the Client has been notified in writing.
 3. Without prejudice to the provisions elsewhere in these terms and conditions for extending the delivery period, the delivery period shall be extended by the duration of the delay which arises on the part of the Contractor as a result of the Client’s failure to fulfil any obligation arising out of the Agreement or to cooperate with the Contractor in the performance of the Agreement.
 4. Exceeding the delivery period shall not entitle the Client to terminate the agreement in whole or in part unless such excess is more than six months or will be more than six months according to notification by the Contractor. In the event of such delay or notification, the Client may terminate the agreement by written notification to the Contractor and shall, where appropriate, be entitled to reimbursement of that part of the price already paid for the product. Any other form of compensation is expressly excluded. Unless the Client makes use of his aforementioned right of dissolution, exceeding the delivery time – for whatever reason – does not give the Client the right to oblige the Contractor, without judicial authorization, to perform work or have work performed for the execution of the agreement.
 5. If, for any reason, the Client is unable to take delivery of the products at the agreed time and they are ready to be transported, the Client shall be obliged to pay the costs of shipment, the Contractor shall, if his storage facilities permit, temporarily store the goods at the Client’s request for a minimum fee of 5% of the order value or EUR 15 per pallet location, respectively. Regardless of the duration of storage, this fee will be calculated per full calendar week and the Client will owe the Contractor this amount in full. With regard to storage, the provisions on the transfer of risk and ownership in Article 8 shall apply without prejudice.
 6. The planning of the delivery shall take place in consultation. If the Contractor carries out the transport, it does so on the instructions and at the risk of the Client. The Client must always take physical possession of the goods, or have them taken away, and immediately check them in accordance with article If a representative of the Client is not present for the delivery, or if the Client gives instructions that the goods will be delivered without supervision, this will be entirely at the Client’s risk.

Article 7 – Inspection and advertising

 

 1. The Client shall inspect the product within one (1) working day after delivery as referred to in article 6, section 3. If this period has expired without written and specified notification of justified complaints, the product shall be deemed to have been accepted.
 2. Visible defects must be notified to the Contractor within 24 hours of delivery, by means of (i) a note on the receipt and (ii) by sending digital photographs and a description of the defects
 3. In case of minor defects, those which do not or hardly influence the intended use of the product, the product shall be deemed accepted regardless of such defects. The Contractor shall remedy the defects as soon as possible.
 4. Without prejudice to the Contractor’s warranty obligations, acceptance under the foregoing paragraphs shall preclude any claim by the Client for any deficiency in the Contractor’s performance.

Article 8 – Risk and reservation of ownership

 

 1. Immediately after the product has been delivered in the sense of article 6, paragraph 3, the Client shall bear the risk for all direct and indirect damage that may be caused to or by this product, also if the product is still in storage at the Contractor on behalf of the Client, except insofar as the damage is due to intent or conscious recklessness of employees of the Contractor who are members of the management of the company. If, after notice of default, the Client continues to fail to take delivery of the product, the Contractor shall be entitled to charge the Client for the costs arising therefrom.
 2. Without prejudice to the provisions of the previous paragraph and Article 6, paragraph 3, concerning delivery and risk, ownership of the product shall not pass to the Client until all amounts owed by the Client to the Contractor for deliveries or work, including interest and costs, have been paid to the Contractor in full.
 3. The Contractor shall in such case be entitled to unhindered access to the product. The Client/court-appointed administrator shall render all co-operation to the Contractor in order to enable the Contractor to exercise the reservation of title included in paragraph 2 by taking back the product, including any dismantling required for that purpose.

Article 9 – Payment

 

 1. If not agreed otherwise, full payment of the agreed price shall be made within eight (8) working days after the conclusion of the agreement/invoice date, but in any event no later than fourteen (14) days after delivery in accordance with article 6, paragraph 3. If the Contractor has valid reasons for doubting the Client’s creditworthiness and/or believes for other reasons that an advance payment is justified in this case (for example: a new relationship, a different order, uncertainty about the Client’s identity, signals from the market, et cetera), the Contractor may charge (part of) the Client amount in advance.
 2. Payment for additional work shall be made as soon as the Client has been charged for this work. The term of payment as stated on the invoice shall apply.
 3. All payments shall be made without any suspension, deduction or set-off in the manner to be determined by the Contractor.
 4. If the Client fails to pay within the agreed periods, he shall be deemed to be in default by operation of law and the Contractor shall be entitled, without any notice of default being required, to charge interest from the due date at a rate 3 points above the legal interest rate applicable in the Netherlands, as referred to in Article 6:119a and Article 6:120 paragraph 2 of the Civil Code, as well as all judicial and extrajudicial costs incurred for the collection of his claim.
 5. If the Contractor proceeds to extrajudicial measures in the event of the Client’s default, the costs thereof shall be borne by the Client. These are the costs over the Client sum in accordance with the Decree on Extrajudicial Collection Costs of 1 July 2012. These extrajudicial costs amount to a minimum of EUR 40 and a maximum of EUR 6,775.
 6. The Client who makes use of temporary storage as referred to in articles 6.6 and 8.1 shall remain obliged to pay the price at the time specified in article 9, paragraph 1.

Article 10 – Warranty

 

 1. Without prejudice to the restrictions stated hereafter, the Contractor warrants both the soundness of the product (not being a service) delivered by him and the quality of the material used and/or delivered for it, insofar as it concerns defects to the product which cannot be detected upon inspection or acceptance tests, of which the service) and for the quality of the materials used and/or delivered for it, insofar as it concerns defects in the delivered product which cannot be detected at inspection or acceptance test respectively, of which the Client proves that they have occurred within six (6) months after delivery under Article 6, paragraph 3 exclusively or predominantly as a direct consequence of a fault in the construction applied by Contractor or as a result of poor workmanship or use of bad material.
 2. The defects falling under the guarantee referred to in paragraph 1 will be removed by the Contractor by repair or replacement of the defective part, whether in the premises of the Contractor or by sending a part for replacement, always at the Contractor’s discretion. All costs exceeding the mere obligation as described in the preceding sentence, such as, but not limited to, costs of transportation, costs of travel and accommodation, as well as costs of disassembly and assembly/installation, shall be borne by the Client. A new guarantee period of six (6) months will apply to repaired or replaced parts, on the understanding that any guarantee will lapse as soon as twelve (12) months have elapsed since the delivery of the product in accordance with Article 6.3 or, in the event of the applicability of paragraph 2, as soon as eighteen (18) months have elapsed since the latter delivery.
 3. For repair, overhaul and maintenance work and similar services performed by the Contractor without warranty, unless otherwise agreed, a warranty will only be given for the soundness of the execution of the commissioned work, for a period of six (6) This guarantee comprises the Contractor’s sole obligation in the event of defects to perform the work again, insofar as this is defective. The second sentence of paragraph 3 applies by analogy. In that case, a new guarantee period of six (6) months will apply, on the understanding that any guarantee will lapse as soon as twelve (12) months have passed since the original work was performed.
 4. No warranty is given for inspections, consulting and similar services performed by the Contractor.
 5. In any case, the guarantee does not cover defects which occur in or are wholly or partially the result of:
 6. Non-observance of operating and maintenance instructions or use other than intended;
 7. Normal wear;
 8. Assembly/installation or repair by the Client or by third parties;
 9. The application of any government regulation regarding the nature or quality of the materials used;
 10. Materials or items used in consultation with the Contractor;
 11. Materials or items provided by the Client to the Contractor for processing;
 12. Materials, items, methods and constructions, insofar as applied on the express instruction of the Client, as well as of materials and items supplied by or on behalf of the Client;
 13. Parts obtained by the Contractor from third parties, to the extent that the third party has not provided a warranty to the Contractor or the warranty provided by the third party has expired.
 14. If the client does not, not properly or not timely comply with any obligation arising for him from the agreement concluded with the contractor or from a related agreement, the contractor is not bound by any guarantee with regard to any of these agreements – by whatever name. If the Client proceeds or has performed disassembly, repair or other work with regard to the product without the prior written approval of the contractor, any claim under the warranty will lapse.
 15. Complaints regarding defects must be submitted as soon as possibly after its discovery, but at the latest within fourteen (14) days after the expiry of the guanantee period in writing, at exceeding of which terms each claim against the Contractor for those defects. Legal claims must be filed within 1 year after the timely advertising to be brought under penalty of forfeiture created.
 16. If, in order to satisfy its guarantee obligations the replaced parts/products shall become the property of the Contractor.

 

 1. The alleged failure by the Contractor of its guarantee obligations shall not relieve the Client of its obligations under any agreement entered into with the Contractor.

 

Article 11 – Liability

 

 1. The Contractor’s liability shall be limited to fulfillment of the guarantee obligations described in Article 10 of these Terms and Conditions, with the understanding that the Contractor shall pass on any liability to its suppliers/producers. If the Contractor has not fulfilled its obligations under Article 10 within a reasonable period of time, the Client may, in a written communication, set a final, appropriate period of time for the Contractor to fulfil these obligations. If the Contractor fails to fulfil his obligations within such final period, the Client may, at the expense and risk of the Contractor, carry out the necessary remedial works himself or have them carried out by a third party. If repair work is thus successfully carried out by the Client or by a third party, the Contractor shall be discharged from all liability for the defect in question by reimbursement of the reasonable costs incurred by the Client, provided that such costs shall not exceed 15 per cent of the agreed price for the product supplied.

 

 1. If the repair work according to paragraph 1 is not successfully carried out,
 2. the Client shall be entitled to a discount on the price agreed for the delivered product in proportion to the depreciation of the product, on the understanding that such discount shall not exceed 15 percent of the price agreed for the delivered product, or
 3. If the defect is so serious as to significantly deprive the Client of the benefit of the contract, the Client may terminate the contract by written notice to the Contractor. The Client shall then be entitled to a refund of the price paid for the delivered product.

Regardless of the choice for sub a or sub of this article, any claim by the Client for (additional/replacement) damages is excluded.

 1. Except in the case of intent or conscious recklessness on the part of the Contractor’s management and subject to the provisions of article 6, section 5 and of sections 1 and 2 of this article, all liability of the Contractor for defects in the product supplied and in connection with the delivery, such as for damage resulting from exceeding the delivery period and from failure to deliver or incorrect delivery, for damage resulting from liability towards third parties, for trading loss, consequential loss and indirect damage and for damage resulting from any wrongful act or omission on the part of the Contractor or his employees, is excluded.
 2. Therefore, the Contractor is also not liable for:
 • infringement of patents, licenses or other third party rights;
 • damage or loss, for whatever reason, of raw materials, semi-finished products, models, tools and other items made available by the Client.
 1. If the Contractor, without having been commissioned for the assembly/installation, does provide help and assistance of any kind during the assembly/installation, this will be at the Client’s risk.
 2. The Client shall be obliged to indemnify the Contractor respectively to hold him harmless against all third party claims for compensation.

Article 12 – Force Majeure

 

 1. The delivery period referred to in Article 6 shall be extended by the period during which the Contractor is prevented from fulfilling his obligations by force majeure.
 2. Force majeure shall be deemed to exist on the part of the Contractor if, after the conclusion of the agreement or in preparation thereof, he is prevented from performing his obligations as a result of war, threat of war, civil war, terrorism, riots, acts of war, a pandemic or epidemic, fire, water damage, flooding, strikes, sit-ins, lockouts, obstacles to purchase or execution, government measures, defective machinery, disruptions in the supply of energy sudden lack of personnel, transport restrictions, incorrect deliveries and/or production, all within the business premises of the Contractor as well as those of third parties from which the Contractor must obtain all or part of the required materials or raw materials, as well as during storage or transport, whether or not under his own management, and furthermore due to all other causes that arise through no fault of the Contractor’s.

 

 

 

 

 

 

Article 13 – Suspension and dissolution

 

 1. In the event that the agreement cannot be performed due to force majeure, the Contractor shall be entitled, without judicial intervention, either to suspend performance of the agreement for a maximum period of 6 months or to rescind the agreement in whole or in part, without being obliged to pay any compensation. During the suspension the Contractor is entitled and at the end of it he is obliged to choose either for execution, if possible, or for complete or partial dissolution of the agreement.
 2. Both in the case of suspension and dissolution under paragraph 1, the Contractor is entitled to demand immediate payment for the goods purchased by him for the execution of the agreement,

reserved, processed and manufactured raw materials, materials, parts and other goods, to the value that should reasonably be assigned thereto. In case of dissolution by virtue of paragraph 1, after payment of the amount due according to the preceding sentence, the Client is obliged to take possession of the goods included therein, in default whereof the Contractor is entitled to have these goods stored at the expense and risk of the Client or to sell or destroy them at the expense of the Client.

 

 1. If there are good grounds for fearing that the Client is not or will not be able or willing to fulfill its contractual obligations towards the to be paid by the Contractor, as well as in the event of bankruptcy, suspension of payments, shutdown, liquidation or full or partial transfer of the company of the Client, is the Contractor entitled to appropriate security in respect of all (al or not due) contractual obligations of the client to demand and pending such assurance the implementation of the suspend the agreement. In the absence of security within a reasonable the contractor’s time limit is the contractor entitled to terminate the agreement in whole or in part dissolve. The contractor has this powers in addition to his other rights under of the law, the agreement and these terms and conditions
 2. If the Client does not, does not timely or does not adequately comply with any obligation, which results for him from the agreement concluded with the Contractor or from a related agreement, the Contractor is equally entitled to suspend the execution of the agreement and/or to dissolve the agreement.
 3. In the event of suspension under paragraph 3 or paragraph 4, the Contractor shall be entitled to use the goods purchased by him for the execution of the agreement, reserved, processed and manufactured raw materials, materials, parts and other goods at the Client’s expense and risk. In case of dissolution under paragraph 3 or paragraph 4, the preceding sentence shall apply accordingly, provided that instead of storage the Contractor may also choose to sell or destroy at the expense of the Client. In case of suspension or dissolution under paragraph 3 or paragraph 4, the Contractor shall be entitled to full compensation for damages but shall not be liable to pay any compensation himself.

 

Article 14 – Specific provisions for a disctance contract

 

 1. The Contractor has the possibility to offer its products through an official web shop. The products are offered exclusively in the relationship B2B. For this reason, the prices on the website may be stated exclusive of VAT. Only parties operating as a business can conclude a distance contract with the Contractor.
 2. The provisions of consumer law regarding distance contracts are expressly excluded.
 3. If the Client enters into a distance contract and has made product specific features part of the contract, the contract becomes irrevocable and any right to return / dissolution is excluded, reference is made to Article 4 of these terms and conditions.

Article 15 – Disputes

 

All disputes that may arise between the parties as a result of a contract or further contracts and other acts in connection with the present contract, such as, but not limited to, unlawful acts, undue payments and unjustified enrichments, shall be settled by the District Court in Rotterdam, except insofar as mandatory rules of jurisdiction would impede this choice. If the law does not provide for the jurisdiction of a Dutch court, the district court of the Contractor’s district will be competent at all times.

Article 16 – Applicable law

 

All agreements to which these conditions apply in whole or in part shall be governed exclusively by Dutch law. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.

 

Conditions générales de vente et de livraision Athilex B.V.

version décembre 2021

 

 

Article 1 – Généralités

 

 

 1. Tous les devis sont faits sous réserve de l’applicabilité de la déclaration des présentes conditions générales de livraison, tant au devis et à son acceptation qu’à l’accord ainsi conclu.

 

 1. Si les présentes conditions font partie d’offres/de devis et d’accords pour l’exécution des livraisons et/ou des services par le contractant, toutes les dispositions des présentes conditions s’appliquent entre les parties, dans la mesure où il n’est pas dérogé par un accord écrit explicite entre les parties. Le contractant rejette explicitement toute référence par le donneur d’ordre à ses propres conditions d’achat ou autres.

 

Article 2 – Offre

 

 1. Toutes les offres sont maintenues en vigueur jusqu’à un jour ouvrable (1) après la date de l’offre. Si l’acceptation est postérieure à la date susmentionnée acceptation plus tard que le terme susmentionné, le donneur d’ordre ne peut pas invoquer des conditions spécifiques pour l’acceptation. Après le délai susmentionné, l’offre/le devis est considéré comme une offre sans engagement. Le contractant a le droit de modifier et/ou d’adapter l’offre.

 

 1. Chaque offre est basée sur l’exécution de l’accord par le contractant dans des conditions normales et pendant les heures de travail normales.

 

 1. Erreurs manifestes ou erreurs matérielles manifestes dans dans l’offre ne lient pas le contractant.

 

 1. Compte tenu de la nature du produit et des différentes possibilités en termes de volume, de longueur, de couleur, etc. toutes les offres et productions sont approximatives et sous réserve d’un pourcentage d’écart de 10%.

 

Article 3 – Contrat

 

 1. Si l’accord est conclu par écrit, Il est réalisé le jour de la signature du contrat par le contractant ou le jour de l’envoi de la confirmation écrite de la commande par le contractant. Si le contrat est conclu par l’intermédiaire de la boutique en ligne officielle du contractant, il est conclu au moment où la confirmation de la commande par e-mail est envoyée au donneur d’ordre.

 

 1. Le travail supplémentaire est défini comme tout ce que le contractant, en concertation, que ce soit consigné par écrit ou non, avec le donneur d’ordre pendant l’exécution de la convention, est explicitement prévu dans le contrat ou la confirmation de commande des quantités et des travaux.

 

 1. Les promesses verbales et les accords conclus avec les employés du contractant ne l’engagent que dans la mesure où il les a confirmés par écrit.

 

 1. Si le donneur d’ordre fournit des instructions de produit spécifiques au contractant dans le cadre du contrat, par exemple, mais sans limitation sur la longueur, l’importance, la forme, la caractéristique, la couleur, cette instruction est directrice dans l’exécution du contrat. Les caractéristiques de produits inexactes fournies par le donneur d’ordre sont à ses risques et périls. Les produits fabriqués sur mesure sont irrévocablement pris en charge (en tenant compte de l’excédent de production suite au pourcentage d’écart tel que mentionné à l’article 2.4) et ne font jamais l’objet d’un retour.

 

 1. En cas de volumes plus importants, le contractant peut conclure un contrat sur appel avec le donneur d’ordre. En plus des présentes conditions générales, des conditions spécifiques s’appliquent au contrat sur appel concernant le délai dans lequel la livraison totale doit être doit être prise en charge par le donneur d’ordre et payée par lui. Le contractant supporte le risque d’augmentation des coûts de production/du matériel jusqu’à 15 % du prix (unitaire) initialement convenu. Dans le cas d’une augmentation de prix de 15 % ou plus, le contractant a le droit de réviser l’ensemble du contrat sur appel par le biais d’un nouveau calcul dans lequel le donneur d’ordre est redevable d’un montant complémentaire au contractant.

 

Article 4 – Prix

 

 1. Les prix indiqués par le contractant sont hors taxe sur le chiffre d’affaires et les autres charges gouvernementales pesant sur la vente et la livraison et sont basés sur une livraison départ usine en vertu des Incoterms en vigueur à la date de l’offre, sauf conventions contraires. Par “usine”, on entend le site d’exploitation du contractant.

 

 1. Si, après la date de conclusion du contrat, un ou plusieurs des facteurs de coûts (prix de revient) subissent une augmentation – même suite à des circonstances prévisibles – le contractant est autorisé à ajuster le prix en conséquence, dans l’intervalle, pour le mettre en conformité avec les augmentations de prix et le facturer au client.

 

 1. La convention comprend le pouvoir du contractant de facturer séparément les travaux supplémentaires qu’il a effectués, dès que le montant à facturer lui est connu. Pour le calcul des travaux supplémentaires, les règles au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article s’appliquent en conséquence.

 

 1. Les estimations de coûts et les plans ne sont pas facturés séparément, sauf accord contraire.Si le contractant doit faire de nouveaux dessins, calculs de nouveaux dessins, calculs, descriptions, modèles ou outils, etc., pour toute nouvelle commande, des frais seront facturés pour ceux-ci.

 

 1. L’emballage n’est pas inclus dans le prix et est facturé séparément. Si les produits sont livrés au moyen d’Euro-palettes, alors le donneur d’ordre doit les retourner au contractant/les échanger. En cas de non-exécution les frais de palettes seront facturés au donneur d’ordre. Tous les autres matériaux d’emballage ne sont pas repris.

 

 1. Les frais de chargement, de déchargement et de transport des matières premières, des produits semi-finis, des modèles, des outils et autres articles ne sont pas inclus dans le prix et sont facturés séparément. Les coûts payés par le contractant sont considérés comme une avance à charge du donneur d’ordre.

 

 1. Si le contractant a accepté d’assembler/d’installer le produit, le prix est calculé en incluant l’assemblage/l’installation et les frais de transport et de livraison du produit en état de fonctionnement au lieu mentionné dans l’offre et incluant tous les frais, à l’exception des coûts qui ne sont pas inclus dans le prix ou qui ne sont pas inclus dans le prix en vertu des dispositions précédentes ou mentionnés à l’article 7. Les frais encourus en raison de conditions météorologiques défavorables seront facturés.

 

Article 5 – Dessins, descriptions, modèles, outils, etc.; propriété intellectuelle

 

 1. Les informations fournies dans les catalogues, les illustrations, les dessins poids etc. ne sont qu’indicatifs pour le contractant et sous réserve d’écarts.

 

 1. L’offre émise par le contractant ainsi que les dessins, les calculs, les logiciels, les descriptions, les modèles, les outils, etc. restent sa propriété, même si des frais sont facturés pour ceux-ci. Les droits de propriété intellectuelle sur les informations contenues ou à la base de la fabrication et des méthodes de fabrication et de construction, les produits, etc., restent la propriété exclusive du contractant, même si les coûts sont facturés pour cela. Le donneur d’ordre garantit que les informations en question sauf pour l’exécution de la convention, ne sont pas copiées sans le consentement écrit du contractant, ne sont pas montrées, communiquées aux tiers ou utilisées par ceux-ci.

 

Article 6 – Délai de livraison

 

 1. Le délai de livraison commence à courir au plus tard aux dates suivantes :

                  .A.             Le jour de la conclusion de l’accord ;

.B.             Le jour de la réception par le contractant des documents, des données, des autorisations, etc.  nécessaires, pour l’exécution de la commande ;

 1. Le jour de l’achèvement des formalités requises pour le début des travaux ;
 2. Le jour de la réception par le contractant du montant qui, selon l’accord, doit être payé avant le commencement des travaux.

 

Si une date ou une semaine de livraison a été convenue, le délai de livraison est la période comprise entre la date de conclusion de l’accord et la date de livraison ou, le cas échéant, la fin de la semaine de livraison. Tous les délais de livraison sont approximatifs.

 

 1. Le délai de livraison est basé sur les conditions (de travail) en vigueur à la conclusion de l’accord et sur la livraison en temps utile des matériaux commandés par le contractant pour l’exécution du travail par le contractant. Si un retard qui n’est pas imputable au contractant résulte de changements dans les conditions (de travail) ou parce que les matériaux commandés en temps utile pour l’exécution des travaux ne sont pas livrés à temps ou pas correctement, le délai de livraison est prolongé autant que nécessaire. Le contractant doit informer le donneur d’ordre. Le retard de livraison tel que visée au présent article est qualifiée de force majeure conformément à l’article 12 des présentes générales conditions.

 

 1. Le produit est considéré livré concernant le délai de livraison lorsqu’un contrôle est convenu dans l’entreprise du contractant, pour le contrôle et dans les autres cas, lorsqu’il est prêt pour l’expédition, ceci après que le donneur d’ordre en soit informé par écrit.

 

 1. Sans préjudice des dispositions figurant ailleurs dans les présentes conditions pour la prolongation du délai de livraison, le délai de livraison est prolongée de la durée du retard du contractant qui résulte du non-respect par le donneur d’ordre d’une du donneur d’ordre découlant de l’accord ou de la coopération à exiger de lui en ce qui concerne la exécution de l’accord.

 

 1. Le dépassement du délai de livraison ne donne pas au donneur d’ordre le droit de dissoudre l’accord en totalité ou en partie, à moins que ce délai ne soit supérieur à six mois ou sera supérieur à six mois selon communication du contractant. Le donneur d’ordre peut dissoudre l’accord par une communication écrite au contractant lors de ce dernier dépassement ou communication et si d’application, a droit à la restitution de la partie du prix payée pour le produit. Toute autre forme de dédommagement est expressément exclue. À moins que le donneur d’ordre ne fasse usage de son droit de dissolution susmentionné, le dépassement du délai de livraison pour quelque motif que ce soit, ne donne pas droit au donneur d’ordre à obliger le contractant sans autorisation judiciaire à effectuer ou faire effectuer des travaux en exécution de l’accord.

 

 1. Si, pour une raison quelconque, le donneur d’ordre n’est pas en mesure de réceptionner les produits au moment convenu et qu’ils sont prêts à être expédiés, le contractant, si ses installations de stockage le permettent, stockera temporairement les produits sur demande du donneur d’ordre pour une indemnité minimale de 5% de la valeur de la commande, respectivement 15 euros par palette. Indépendamment de la durée du stockage, cette indemnité est toujours calculée par tranche hebdomadaire complète et le donneur d’ordre est redevable de la totalité de ce montant. Concernant le stockage les dispositions de l’article 8 sur le transfert des risques et de la propriété sont applicables.

 

 1. La planification de la livraison se fait en concertation. Si le contractant effectue le transport, il le fait sur ordre et aux risques du donneur d’ordre. Le donneur d’ordre doit, à tout moment, (faire) prendre possession physiquement des marchandises et les contrôler immédiatement conformément à l’article 7.

Article 7 – Controle et avis de défauts

 

 1. Le client doit inspecter le produit dans un délai d’un (1) jour ouvrable après la livraison visée à l’article 6, paragraphe 3. Si cette période est dépassée sans notification spécifique écrite de réclamations fondées, le produit est considéré comme accepté.

 

 1. Les défauts visibles doivent être signalés au contractant dans les 24 heures suivant la livraison, i) au moyen d’une mention sur le bon de livraison et ii) au moyen de l’envoi d’une photo numérique et une description des défauts.

 

 1. Dans le cas de défauts mineurs, notamment ceux qui n’influencent pas ou peu l’utilisation prévue du produit, le produit est considéré comme accepté. Le contractant doit remédier aux défauts dans les plus brefs délais.

 

 1. Sans préjudice des obligations de garantie du contractant, l’acceptation conformément à ce qui précède exclura toute revendication du donneur d’ordre concernant un manquement dans la prestation du contractant.

 

Article 8 – Risques et réserve de propriété

 

 1. Immédiatement après que le produit est réputé avoir été livré au sens de l’article 6, paragraphe 3, le donneur d’ordre supporte les risques pour tous les dommages directs et indirects qui pourraient être causés à ou par ce produit, même si le produit est encore stocké pendant un certain temps au profit du donneur d’ordre chez le contractant, sauf dans la mesure où les dommages sont dus à l’imprudence délibérée ou volontaire des employés qui font partie de la direction du contractant. Si, après la mise en demeure, le donneur d’ordre reste en défaut d’accepter le produit après qu’un avis ait été envoyé, le contractant est en droit de facturer au donneur d’ordre les frais qui en découlent.

 

 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent et de celles de l’article 6, paragraphe 3, relatives à la livraison et aux risques, la propriété du produit passe seulement au donneur d’ordre lorsqu’il a payé tout ce dont il est redevable au contractant pour les livraisons et les travaux, y compris les intérêts et frais.

 

 1. Dans ce cas, le contractant a le droit d’accéder sans entrave au produit. Le donneur d’ordre/syndic accordera toute sa collaboration afin de donner au contractant la possibilité d’exercer la réserve de propriété incluse au paragraphe 2, par la reprise du produit, y compris tout démontage nécessaire à cette fin.

 

Article 9 – Paiement

 

 1. Sauf convention contraire, le paiement intégral du prix convenu doit être effectué dans les huit (8) jours ouvrables suivant la conclusion de l’accord/la date de facturation, mais en tout cas au plus tard quatorze (14) jours après la livraison conformément à l’article 6, paragraphe 3. Si le contractant a des raisons valables de douter de la solvabilité du donneur d’ordre et/ou estime, pour d’autres raisons, qu’un paiement d’avance est justifié dans ce cas (par exemple : une nouvelle relation, une commande différente, une incertitude sur l’identité du donneur d’ordre, des signaux du marché, et cetera), le contractant peut facturer (une partie) de la somme principale à l’avance.

 

 1. Le paiement des travaux supplémentaires sera effectué dès la facturation au donneur d’ordre. Le délai de paiement est celui mentionné sur la facture.

 

 1. Tous les paiements doivent être effectués sans aucune suspension, déduction ou compensation de la manière déterminée par le contractant.

 

 1. Si le donneur d’ordre ne paie pas dans le délai convenu, il est considéré comme étant en défaut de plein droit et le contractant aura le droit, sans aucune mise en demeure, de facturer des intérêts à partir de la date d’échéance à un taux de 3 points au-dessus de l’intérêt légal applicable aux Pays-Bas, comme le stipule l’art. 6:119a et l’article 6:120 alinéa 2 du Code civil [néerlandais], ainsi que tous les frais judiciaires et extrajudiciaires liés au recouvrement de sa créance.

 

 1. Si le contractant, en cas de carence du donneur d’ordre, prend des mesures extrajudiciaires, les coûts de celles-ci sont à la charge du donneur d’ordre. Il s’agit des coûts sur le montant principal conformément au décret relatif aux frais de recouvrement extrajudiciaire du 1er juillet 2012. Ces coûts extrajudiciaires s’élèvent à un minimum de 40 euros et un maximum de 6.775 euros.

 

 1. Le donneur d’ordre qui fait usage du stockage temporaire visé aux articles 6.6 et 8.1 reste soumis à l’obligation de payer le prix à la date indiquée à l’article 9 paragraphe 1.

 

Article 10 – Garantie

 

 1. Sans préjudice des limitations énoncées ci-dessous, le contractant garantit le bon fonctionnement du produit qu’il a livré (qui n’est pas un service) et la qualité des matériaux utilisés et/ou fournis, dans la mesure où il s’agit lors du contrôle respectivement de reprise de tests de défauts non observables au produit livré, dont le donneur d’ordre prouve qu’ils sont intervenus six (6) mois après la livraison selon l’article 6 paragraphe 3 exclusivement et principalement en conséquence directe d’une construction inexacte appliquée par le contractant ou bien en conséquence d’une finition défectueuse ou de l’utilisation d’un matériau défectueux.

 

 1. Les défauts couverts par la garantie visée au paragraphe 1 doivent être enlevés par le contractant par la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse, que ce soit ou non dans les locaux du contractant, ou en envoyant une pièce pour remplacement, tout ceci à la discrétion du contractant. Tous les coûts dépassant la seule obligation décrite dans la phrase précédente, tels que, mais sans s’y limiter, les frais de transport et les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les frais de démontage et de montage/installation, sont à la charge du donneur d’ordre. Les pièces réparées ou remplacées font l’objet d’une nouvelle période de garantie de six (6) mois, étant entendu que toute garantie expire dès que douze (12) mois se sont écoulés après la livraison du produit conformément à l’article 6.3 ou, dans le cas de l’application du paragraphe 2, dès qu’un délai de dix-huit (18) mois s’est écoulé depuis la dernière livraison.

 

 1. Pour les travaux de réparation, de révision et de maintenance effectués par le contractant et les services similaires, sauf accord contraire, la garantie ne couvre que la validité de l’exécution des travaux commandés, pendant une période de six (6) mois. Cette garantie constitue la seule obligation du contractant. En cas de défauts, le contractant a la seule obligation du contractant à effectuer à nouveau le travail en question, dans la mesure où le travail est défectueux. La deuxième phrase du paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis. Dans ce cas, une nouvelle période de garantie de six (6) mois s’applique, étant entendu que toute garantie expire dès que douze (12) mois se sont écoulés depuis les travaux initiaux.

 

 1. Il n’est pas donné de garantie pour les inspections, les conseils et les services similaires effectués par le contractant.

 

 1. En tout état de cause, la garantie ne couvre pas les défauts qui se produisent dans ou sont entièrement ou partiellement le résultat de:
 2. Le non-respect des règles d’exploitation et de maintenance ou autre que l’utilisation normale prévue;
 3. L’usure normale;
 4. Montage/installation ou réparation par le donneur d’ordre ou par des tiers;
 5. L’application de toute réglementation gouvernementale concernant la nature ou la qualité matériaux appliqués;
 6. Matériaux ou articles utilisés en consultation avec le donneur d’ordre;
 7. Matériaux ou articles, que le donneur d’ordre a fourni au contractant pour traitement
 8. Matériaux, articles, méthodes et constructions, dans la mesure où ils sont appliqués sur l’instruction expresse du donneur d’ordre, ainsi que les documents fournis par ou au nom du donneur d’ordre;
 9. Pièces achetées par le contractant auprès de tiers pièces, dans la mesure où le tiers n’a pas fourni de garantie au contractant ou si la garantie fournie par le tiers est expirée

 

 1. Si le donneur d’ordre ne remplit pas, pas de manière adéquate ou pas en temps voulu une des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord conclu avec le contractant ou d’un accord y afférent, le contractant ne sera pas de donner une garantie concernant aucun de ces accords. Toute réclamation au titre de la garantie devient caduque. si le donneur d’ordre procède ou fait procéder au démontage, à la réparation ou à d’autres travaux sur le produit sans l’accord préalable du contractant.

 

 1. Les réclamations concernant les défauts doivent être soumises le plus tôt possible après leur découverte, mais au plus tard quatorze (14) jours après l’expiration de la période de garantie, sous forme écrite, Si ces délais sont dépassés, toutes les réclamations contre le contractant s’annulent. Les actions en justice doivent être introduites dans un délai d’un an à compter de la réclamation sous peine de déchéance.

 

 1. Si le contractant, afin de se conformer à ses obligations de garantie, remplace des pièces ou des produits, les pièces et produits changés deviennent la propriété du contractant.

 

 1. Le manquement présumé du contractant à ses obligations de garantie ne libère pas le donneur d’ordre des obligations pour lui découlant de tout accord conclu avec le contractant.

 

Article 11 – Responsabilité

 

 1. La responsabilité du contractant est limitée à la réalisation des obligations de garantie décrites à l’article 10 des présentes conditions, étant entendu que le contractant transmette toute sa responsabilité éventuelle à ses fournisseurs/producteurs. Si le contractant n’a pas rempli ses obligations découlant de l’article 10 dans un délai raisonnable, le donneur d’ordre, dans une communication écrite, peut fixer un dernier délai approprié pour que le contractant remplisse ces obligations. Si le contractant ne remplit pas ses obligations dans ce dernier délai, le donneur d’ordre  peut, aux risques et aux frais du contractant, effectuer lui-même ou par un tiers les réparations nécessaires. Si les travaux de réparations sont effectués avec succès par le donneur d’ordre ou un tiers, le contractant sera libéré de toute responsabilité en cas de défauts par l’indemnisation des frais raisonnables exposés par le donneur d’ordre, étant entendu que ces frais ne dépassent pas 15 % du prix convenu pour le produit livré.

 

 1. Si les réparations prévues au paragraphe 1 ne sont pas réalisées avec succès
 2. a) le donneur d’ordre a droit à une remise sur le prix convenu pour le produit livré au prorata de la diminution de la valeur du produit, étant entendu que cette remise ne doit pas dépasser 15 % du prix convenu pour le produit livré, ou
 3. b) lorsque le défaut est si important qu’il prive le donneur d’ordre de manière significative du bénéfice du contrat, le donneur d’ordre peut résilier le contrat par notification écrite au contractant. Le donneur d’ordre a alors droit au remboursement du prix payé pour le produit livré.

Indépendamment du choix pour le point a ou b de cet article, toute réclamation du donneur d’ordre pour une compensation (supplémentaire/de remplacement) pour des dommages est exclue.

 

 1. À moins qu’il n’y ait une intention ou une imprudence délibérée de la part du contractant et à l’exception des dispositions de l’article 6, paragraphe 5, et des paragraphes 1 et 2. du présent article, toute responsabilité du contractant pour les défauts du produit livré et en relation avec la livraison, par exemple pour des dommages résultant d’un dépassement du délai de livraison et ou d’une livraison incorrecte, pour des dommages résultant de la responsabilité envers les tiers, pour les pertes d’exploitation, les dommages consécutifs et indirects ainsi que les dommages résultant de ou de l’absence d’action du (des employés du) contractant, sont exclus.
 2. Le contractant n’est donc pas responsable pour :

– la violation de brevets, de licences ou d’autres droits de tiers ;

– les dommages ou la perte, pour quelque cause que ce soit, de matières premières, produits semi-finis, modèles, outils et autres articles mis à disposition par le donneur d’ordre.

 

 1. Si le contractant, sans avoir eu l’ordre de réaliser le montage/l’installation, fournit cependant son assistance pour le montage/l’installation, cela se fait aux risques du donneur d’ordre.

 

 1. Le donneur d’ordre est tenu de garantir le contractant et de l’indemniser de toute responsabilité à l’égard de toutes les demandes d’indemnisation de tiers pour dommages.

 

Article 12 – Force Majeure

 

 1. Le délai de livraison visé à l’article 6 est prolongé de la durée pendant laquelle le contractant est de remplir ses obligations pour cause de force majeure.

 

 1. Il y a force majeure de la part du contractant si, après la conclusion du contrat ou lors de sa préparation, il est empêché de remplir ses obligations en raison de guerre, d’une menace de guerre, d’une guerre civile, de terrorisme, d’émeutes, d’actes de guerre, d’une pandémie ou d’une épidémie, d’un incendie, d’un dégât des eaux, inondation, grève, grève sur le tas, lock-out, obstacles à l’achat ou à l’exécution, mesures gouvernementales, défauts des machines, défaillances dans l’approvisionnement en énergie, manque soudain de personnel, restrictions dans le transport, erreurs dans les livraisons et/ou de production, le tout aussi bien dans l’entreprise du contractant que chez les tiers, chez qui le contractant doit s’approvisionner en tout ou en partie, ainsi qu’au cours du stockage ou du transport, que ce soit ou non sous sa propre gestion, et en outre comme résultat de toutes les autres causes, en dehors de la faute ou la sphère de risques du contractant.

 

Article 13 – Suspension et dissolution

 

 1. Si l’accord ne peut pas être exécuté en raison d’un cas de force majeure, le contractant a le droit de le droit, sans intervention judiciaire, de suspendre l’exécution de l’accord pour une durée maximale de 6 mois ou de dissoudre l’accord en totalité ou en partie, sans être obligé de verser une indemnité quelconque. Pendant la suspension, le contractant a le droit et à la fin de celle-ci il est obligé de choisir, soit l’exécution, si possible, ou bien la dissolution complète ou partielle de l’accord.

 

 1. En cas de suspension ainsi qu’en cas de dissolution en vertu du paragraphe 1, le contractant est en droit d’exiger le paiement immédiat des matières premières achetées, réservées, transformées, des matériaux, pièces et autres articles, pour la valeur qui devrait raisonnablement leur être attribuée. En cas de dissolution en vertu de l’alinéa 1, le donneur d’ordre est tenu, après le paiement du montant dû au titre de la phrase précédente de prendre possession des biens qui y sont inclus, en l’absence de laquelle le contractant est en droit de faire entreposer ces biens aux frais et à la charge du donneur d’ordre ou bien de les vendre ou les détruire.

 

 1. S’il existe de bonnes raisons de craindre que le donneur d’ordre ne soit pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles ou disposé à les remplir envers le contractant, ainsi qu’en cas de faillite, de redressement judiciaire, de fermeture, de liquidation ou de cession totale ou partielle de l’entreprise du donneur d’ordre, le contractant a le droit de demander une garantie adéquate pour toutes les obligations contractuelles du donneur d’ordre (qu’elles soient exigibles ou non), et dans l’attente d’une telle garantie de suspendre l’exécution du contrat. En l’absence de la constitution d’une garantie dans un délai raisonnable fixé par le contractant, celui-ci est habilité à dissoudre le contrat en tout ou en partie. Le contractant dispose de ces pouvoirs outre ses autres droits que lui confèrent la loi, le contrat et les présentes conditions.

 

 1. Si le donneur d’ordre ne remplit pas correctement toute obligation découlant pour lui du contrat conclu avec le contractant ou d’un accord y afférent, le contractant a également le droit de suspendre l’exécution du contrat et/ou de le dissoudre.

 

 1. En cas de suspension sur fondement du paragraphe 3 ou 4, le contractant a le droit de faire entreposer les matières premières, les matériaux, les pièces et les autres biens qu’il a achetés ou réservés pour le compte et aux risques du donneur d’ordre. En cas de dissolution sur fondement du paragraphe 3 ou 4, la phrase précédente s’applique mutatis mutandis, étant entendu qu’en conséquence, au lieu du stockage, le contractant peut également opter pour la vente ou la destruction aux frais du donneur d’ordre. En cas de suspension ou de dissolution sur fondement du paragraphe 3 ou 4, le contractant a droit à la réparation intégrale des dommages, mais n’est pas tenu de verser lui-même une indemnité.

 

Article 14 – Dispositions spécifiques pour un contrat à distance

 

 1. Le contractant a la possibilité de proposer ses produits via une boutique en ligne officielle. Les produits sont proposés exclusivement dans le cadre de la relation B2B. Pour cette raison, les prix indiqués sur le site web sont indiqués hors TVA. Seules les parties qui opèrent comme entreprise à distance peuvent conclure un accord avec le contractant.

 

 1. Les dispositions du droit de la consommation concernant les contrats à distance sont expressément exclus.

 

 1. Si le client conclut un contrat à distance et a fait des caractéristiques spécifiques au produit, le contrat devient irrévocable et tout droit de retour/dissolution est exclu, il est fait référence à l’article 3.4 des présentes conditions générales.

 

 

 

Article 15 – Litiges

 

Tous les litiges qui peuvent survenir entre les parties à la

suite d’un contrat ou d’autres conventions en rapport avec

le présent contrat comme, par exemple, mais pas

exclusivement, les actes illicites, les paiements indus et

les enrichissements sans cause, sont du ressort du

tribunal de Rotterdam, sauf dans la mesure où des règles

de compétence obligatoires empêcheraient ce choix. Si la loi ne prévoit pas la compétence d’une juridiction

néerlandaise, le tribunal du lieu de résidence du contractant doit être compétent à tout moment.

 

Article 16 – Droit applicable

 

Le droit néerlandais est applicable à tous les contrats et accords auxquels ces conditions s’appliquent en tout ou en partie. L’applicabilité de la Convention de Vienne sur les ventes est exclue.

 

 

Translate »